BÁN ĐẤT THỊ TRẤN ĐỊNH QUÁN

QQ14
𝗧.𝗧 Đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗤𝘂𝗮́𝗻-Đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗤𝘂𝗮́𝗻 : 𝟴𝘅𝟰𝟲𝗺 𝗵𝗮̣̂𝘂 𝟭𝟭𝗺, 𝟰𝟰𝟬𝗺𝟮 𝗰𝗼́ 𝟮𝟱𝟬𝗺𝟮 𝘁𝗵𝗼̂̉ 𝗰𝘂̛, đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗯𝗲̂ 𝘁𝗼̂𝗻𝗴 𝟰𝗺 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴, 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝗮̂́𝗻.
❇️𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗤𝗟𝟮𝟬 𝟭𝟱𝟬𝗺, 𝗸𝗵𝘂 𝗱𝗮̂𝗻 𝗰𝘂̛ đ𝗼̂𝗻𝗴 đ𝘂́𝗰, 𝗮𝗻 𝗻𝗶𝗻𝗵, 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗵𝗼̛̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̣𝗰, 𝗰𝗮̂𝘆 𝘅𝗮̆𝗻𝗴…
❇️𝗧𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗵𝗼̛̣𝗽 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛, 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵, 𝘅𝗮̂𝘆 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣
QQ14